SeierFitness inverted

SantaCruzBlackPromo

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Aarhus MTB er stiftet den 2. februar 2015 og har hjemsted i Aarhus kommune. Foreningen er tilsluttet DCU (Danmarks Cykle Union) (specialforbund/unioner) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at skabe et unikt MTB miljø i byen, hvor der er en koordineret og attraktiv indsats for både herrer og dame børn & ungdom, for motionist licensryttere og for eliten, samt at bidrage til en forbedring af folkesundheden. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, samt at samle og skabe kontakt til personer med interesse i MTB sporten.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningen tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Foreningen skal aktivt arbejde for en eliteafdeling til sikring af klubbens sportslige niveau. Eliteafdelingen skal være en del af Licensudvalget og skal virke for, at seriøse udøvere sikres optimale trænings og løbsmuligheder. Eliteafdelingen bestemmer selv, hvilke udøvere der skal udtages til eliten, som forudsætning for deres status som eliteudøvere. Der skal årligt afsættes et budget hertil.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver person der kan tilslutte sig foreningens vedtægter.

Klubbens medlemmer er forpligtede til at overholde klubbens love og regler, samt at leve op til foreningens formålsbestemmelse og aktiviteter.

Deltagelse i træning / løb og klubbens øvrige arrangementer sker på medlemmets eget ansvar.

Foreningen kan ikke stilles økonomisk til ansvar over for medlemmet, dennes materiel, person eller pårørende.

Klubbens medlemmer skal til enhver tid udvise hensyn til andre skovgæster samt fremstå som en god repræsentant for MTB sporten og ikke mindste Aarhus MTB.

Al færdsel i skoven skal ske inden for skovforvaltningens begrænsninger og påbud.

Deltagelse i offentlige medier må ikke være i strid med foreningens vedtægter.

 

§ 4 Kontingent og indmeldelse

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingent opkræves forud for 12 måneder og skal herefter genfornyes. Dette er medlemmernes eget ansvar.

Har et medlem ikke betalt kontingent, bliver vedkommende slettet som medlem.

 

§ 5 Udmeldelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Enhver form for Doping medfører øjeblikkelig eksklusion

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme almindeligt flertal.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

§ 6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal finde sted med tre ugers varsel ved skriftligt meddelelse og opslag i klubben. Indkaldelsen skal indeholde navne på opstille kandidater til bestyrelsen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ligeledes skal ønske om opstilling som modkandidat til bestyrelsen, også sendes skriftligt til bestyrelsen seneste en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Børn og unge under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen.

Et medlem er først stemmeberettiget 1 måned efter indbetaling af kontingent.

 

§ 7 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (lige år)
8) Valg af næstformand (ulige år)
8) Valg af kasserer (ulige år)
9) Valg af sekretær
10) Valg af 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige år)
11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
14) Valg af udvalgsformænd
15) Eventuelt

 

§ 8 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Såfremt en af posterne i bestyrelsen ikke besættes under den ordinære generalforsamling, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling fortsættes iflg. dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes snarest og senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Den gamle bestyrelse fortsætter indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære  generalforsamling.

 

§ 10 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, med formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år. Formand og kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Revisor og suppleanter vælges tillige hvert år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 6.

Bestyrelsesmøde afholdes efter tilsigelse fra formanden eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Afgørelser træffes ved stemmeflertal.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner er det kassererens og/eller formanden der kan udbetale penge fra kontoen uden samtykke fra andre i bestyrelsen. Begge er økonomisk ansvarlig for hævningerne i det regnskabsår.

Ved gældsstiftelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. foreningen hæfter kun for sine forpligtelse med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Indholdet af denne paragraf skal i relevante situationer meddeles tredjemand.

I tilfælde af manglende kasser har bestyrelsen mulighed for at inddrage en ekstern kasserer.

 

§ 11 Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra d. 1.10 til 30.9. Bestyrelsen skal inden den 1 november afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport uddeles til den ordinære generalforsamling.

 

§ 12 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i november gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 13 Vedtægtsændringer

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling hvor to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes Fritids- og kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

 

§ 14 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning, evt. fusion, kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre.

I tilfælde af en fusion med en anden klub med tilsvarende interesseområde fx landevejscykling, cross og mountainbike, kan foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre tilfalde den nye klub.

Arrangementer

24feb
Trænerkursus
lørdag kl.09:00 - 21:00
17mar
Træningslejr Mallorca
lørdag kl.08:00 - lørdag kl. 17:00
07apr
SletteStrand Sæson opstarts tur
lørdag kl.09:00 - søndag kl. 15:00
26apr
Harzen
torsdag kl.16:00 - søndag kl. 17:00
27maj
Randers MTB tur
søndag kl.10:00 - 15:00

Login

Gå til toppen