quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Referat 

Deltagere antal – 75 stemmeberettiget + 1.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

Jens Frederiksen er valgt som dirigent.

Else Marie B Andersen er valgt som referent

Det konstateres, at generalforsamlingen er retmæssigt indkald.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Jesper Fjordside (Formand)

Formandens beretning er udsendt pr. mail dd. (Tirsdag 15 november).

Tilføjelse:

Der har været 4 medlemmer, der desværre ikke mener at klubben har det at byde på, som de ønsker. Efter en længere dialog med bestyrelsen i den forgangne uge, har de valgt at trække sig fra klubben. Bestyrelsen ønsker dem held og lykke på deres videre vej.

Formandens beretning er vedlagt efter referatet.

3) Spørgsmål til udvalgsformænd /beretninger

I mailen med formandens beretning var der beretninger fra nogle af udvalgene. Der manglede beretning af Motions 2 udvalget samt festudvalget. Alle udvalgsberetninger er vedlagt efter referatet.

Følgende blev nævnt på generalforsamlingen da det desværre ikke var blevet en del af det udsendte materiale:

Motion 2: Gennem sæsonen er det forsøgt at dæmpe tempoet en smule, for at samle op på dem, der falder fra Motion 1. Det er lykkedes. Der er løbende trænet teknik, men der har manglet lidt tovholdere, da Kim til tider har haft travlt på job. Det har varieret med antal af MTB-ryttere, nogle gange har der været så mange, at holdet har været delt op – og så har der været mangel på tovholdere. Derfor en generel opfordring til at melde sig som tovholdere, hvis nogen skulle have lyst. (se komplet årsberetning fra Motion 2 sidst på denne side)

Løbsudvalg – opfordring til hjælpere. Ambitionsniveau tilpasses frivilligheden. Jo flere der har lyst til at hjælpe, jo bedre løb kan der arrangeres.

Festudvalgets beretning eftersendes. (se Festudvalgets beretning sidst på denne side)

7) Tildeling af æresmedlemsskab (punktet rykket frem af hensyn til Leif)

Leif Sodemann tildeles et æresmedlemskab til Aarhus MTB. Som skovfoged, har han stor andel i at vi har det spor vi har i Marsellisborg skoven. I samarbejdet med ham, er der mange ting, der er blevet muliggjort.

– Vi siger mange tak for det gode samarbejde.

Leif garanterer,  at der er vand på vandhanen hos skovfoged det næste års tid endnu J

Årets B&U’er er Smilla Glud

Og hun fik disse ord med på vejen:

Vi har her med en ung sej og sød pige at gøre. Hun er en god klubkammerat og altid i godt humør. Hun er gået glip af utrolig få træninger det seneste år, på trods af at hun igennem et helt år har kørt som tredje hjul med to drenge, som både teknisk og fysisk er stærkere, men hun har kæmpet for at hænge på men en enorm viljestyrke. Yderligere har hun vundet medaljer ved flere lejligheder i Kids Liga i sin årgang for piger U11.

4) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse ved Kasser, Maja Lindvig. Kasseren gennemgik regnskabet. I hovedtræk var der flere kontingentskroner end forventet, flere sponsorpenge end i budgettet. Dette skyldes manglende viden hos den nye kassere da budgettet blev lagt.

Der blev brugt færre penge på trænerekurser end ønsket, men dette regner bestyrelsen med at indhente i det nye år. Der var afsat penge til en subelite, men disse kom aldrig i spil da disse ungdomsryttere man havde tiltænkt pengene flyttet klub. Eliten fik generelt ikke brugt de penge som ellers var afsat, pga. frafald i truppen i løbet af året. Turudvalget har haft et flot år med mange ture og har holdt sig pænt under budgettet. Der var afsat penge til kørselsordning til diverse løb. Her blev kun det halve af budgettet brugt. Anskaffelser og Administration var også noget mindre end budgetteret. Alt i alt var der budgetteret med et lille underskud, men vi endte med et stort overskud. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at regnskabet går i nul i det nye år.

Regnskabet vedlægges.

Regnskabet godkendt

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse ved Kasser, Maja Lindvig

Kasseren gennemgik budgetforslaget (budgettet vedlægges).

Nogle input fra medlemmerne:

  • B og U varsler, at de er blevet flere tovholdere – og at de har mange gode ideer.
  • Der var ønsker om flere penge til sporbyggerne.

Generelt henstilles til at udvalgene melder tilbage til bestyrelsen, med behov og ønsker til budget – Det vedlagte er blot første udkast.

Budgetforslaget godkendt

6) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslår et uændret kontingent – godkendt.

Pause - bestyrelsen sørgede for lidt at drikke og kage

8) Uddeling af ”Priserne”:

Dette er et nyt tiltag fra Bestyrelsen der ønskede at anerkende nogle af alle dem der gør et godt stykke arbejde for Aarhus MTB.

Årets frivillig:

Der er kommet rigtig mange gode bud ind til denne kategori, så vi synes det var passende at fremhæve hele to af disse gode bud.

Vi som bestyrelse vil meget gerne sige et stort tak, til alle dem der i årets løb har givet en hånd med i forskellige sammenhænge. Uden frivillige som jer, så havde vi ikke en klub.

Camilla Kristensen som koordinator for de nye –

Den første er en af de lidt mere ”usynlige” frivillige, der gør et kæmpe arbejde, uden at ret mange faktisk er klar over det. Vi er som klub afhængig af at vi får en naturlig tilgang af nye medlemmer, og at disse medlemmer bliver taget godt imod, bliver introduceret til det at køre på mtb, og til alle klubbens gode tilbud. Alt dette er i året løb blevet koordineret via email, men også med rigtig mange kørte begynder intro ture, såvel på vores trænings aftener som om søndagen.

Maja Lindvig Olsen, som frivillig i bestyrelsen-

Den anden er også en pige som altid er der, altid er glad og smilende, altid er på pinden når der skal tages ansvar og arrangeres ting, og man kan altid regne med at det bliver gjort super godt. Hun er skyld i at mange ting sker og flasker sig!!! Hun er en af dem der får klubben til at løbe rundt. Hun lægger et utroligt stort stykke arbejde i bestyrelsen, blandt andet med at holde styr på økonomien. Hendes engagement i alt hvad hun deltager i er beundringsværdigt, uanset om det er bestyrelsesarbejdet, løbsudvalget, kvindeudvalget eller festudvalget. Alene antallet af udvalg hvor hun i år har været aktiv i taler for sig selv.

Hun er altid glad og med til at skabe en god stemning. Hun er positiv og imødekommende uanset hvad opgaven måtte være.

Endeligt, har hun også haft overskud til at køre løb hvor hun også er lykkedes med at komme på podiet. Alt i alt, en repræsentant for klubben som vi kan være meget stolte af.

Årets klubkammerat

Vi vil også rigtig gerne hylde den gode klubånd, og personer der netop er med til at skabe denne hyggelige stemning.

Mads Kjeller Jørgensen

Vinderen af årets klubkammerat er en person der altid er god for en hyggelig kommentar, der kan få smillet frem på folks læber. En der altid er hjælpsom når ens cykel ikke lige vil som man gerne vil have den til, både rent fysisk når noget er gået i stykker, men også teknisk, når den ikke lige kommer henover eller nedaf svære passager. Årets klubkammerat er også en person der lige kan lægge låg på en lidt overophedet diskussion på facebook, der gør at alle involverede parter får et smil på læben og måske godt kan se det hele lidt mere fra oven.

Årets præstation

Rene Lyhne Agerskov

Denne seje herre trodsede lige alles fordomme og nappede en solo dag til årets 12 timers løb. Det blev i alt til hele 8 omgange og i alt 10 timer senderet i sadlen. Øv min bag ;-) Det er mega sejt! En anden da cyklede han de 100 km fra Vejle til Blåvand hvorefter han vendte cyklen og trampede tilbage til Billund, han endte denne dag med 170 km i sadlen. Ugen efter cyklede han til Paris... På trods af alt dette så er han altid glad og smilende. I vores øjne en kæmpe vinder og derfor går årets præstation til Rene Lyhne Agerskov!

9) Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet forslag om klubtøj: Ønske til at sænke prisen på klubtøj for medlemmer.

Info, det vides ikke, hvor meget tøj der købes, da det ligger hos vores sponsor Cyclingfreak.dk

Nogle input fra medlemmerne:

  • Forslag om evt. at klubben sponsorerer 100 kr til tøj pr. Mand
  • Lager status, der er mindre lager hos Cyclingfreak.dk . Der er ikke ønske til et større lager – det er fint.

Der stemmes om at den nye bestyrelse skal arbejde for at sætte prisen på klubtøj ned. Der er ingen der stemmer imod, forslaget er vedtaget.

10) Valg af formand (lige år)

Esben Aleksander Theibel er valgt som formand for de kommende 2 år.

11) Valg af sekretær

Se nedenfor:

12) Valg af 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer

Punkt 11 og 12 slås sammen, da bestyrelsen efterfølgende konstituerer sig.

Der afholdes afstemning, da der er 4 opstillende. Efter kort præsentation af de 4 opstillere er der afstemning. 75 stemmeberettiget tilstede.

Asger Givskov, Carl Bohn og Per Mai er valgt for det kommende år.

13) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Britt Christensen og Jacob Haller Clausen er valgt for det kommende år.

14) Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Lisa Hagen

Revisorsuppleant: Helle Holm

15) Valg af udvalgsformænd

Sponsorudvalg: Rene Christensen

 – men han kan ikke løfte opgaven alene

Festudvalg: Britt Christensen

Motionsudvalg/(Træningsudvalg): (formand aftales på første møde)

Mette Verner indkalder til det første møde J

Helle Holm, Henrik Vindshøj, Ben Bjerregård, Urban Andersen, Mads Kjeller, Nicolai Woel , Sanne Biisgård, Lisa Hagen, Per Mai, Martin Ahler, Peter Nørdam, Kim Jensen

Kvindeudvalg: Helle Holm

Christina Buhl, Lisa Holm, Mette Verner

Licens/Eliteudvalg: Jesper Fjordside

Børn og unge: Martin Flensted-Jensen

Martin Råby, Søren Christensen

Turudvalg: Christina Buhl

Løbsudvalg: Thomas Holdorf

Michael Nicolajsen

Sporudvalg: Urban Andersen

Tøjudvalg: Er lagt ud til sponsor Cyclingfreak.dk

Crossudvalg: Michael Nikolajsen og Oliver er i udvalget, der er ikke nogen decideret formand

16) Eventuelt

Indlæg fra bestyrelsen:

Rød tråd i træningstilbud i Aarhus MTB

Motionssegmentet har manglet et udvalg i det forgangene år, men på baggrund af aftenens opbakning til Motionsudvalget, så er der grundlag for udvikling for motionsdelen. Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på en løsning på hvordan man kunne skabe en rød tråd gennem de træningstilbud som klubben ønsker at tilbyde sine medlemmer. Et af områderne er at klæde vores tovholdere bedre på til at gennemføre træningen gennem både uddannelse samt et ”idekatalog” med øvelser som kunne hjælpe tovholdere til de ugentlige træninger. Disse ideer vil blive tilgængelige til Motionsudvalget når det er blevet etableret.

Nogle input fra medlemmerne:

  • Mere sigende navne
  • Generelt snak om træning – hvad fungerer og hvad fungerer ikke, eksempelvis tempoet frem og tilbage og fra sporet.

Gode input til det nye motionsudvalg, som de kan bygge videre på til den kommende snak om motionssegmentet i klubben.

Tonen på Facebook

Bestyrelsen henstiller til at der holdes en ordentlig tone på de sociale medier. Det er være nemt at skive ting, der kan såre og ramme andre uden at man tænker over det. Der skal være og er plads til alle. Vores Facebook side er også ”vores ansigt” udadtil, hvorfor der henstilles til at holde en sober tone.

Tonen på sporet

Bestyrelsen opfordrer til at man hilser på hinanden, når man møder andre MTB ryttere på sporet – særligt, når man har det samme tøj på.

Trailbuilders

Martin Flensted-Jensen inviterer til general forsamling i Aarhus Trailbuiders – Tirsdag d.29 november kl. 19.

Der blev opfordret til at deltage i spordagene. Der er mange alsidige arbejdsopgaver så alle kan hjælpe til.

Motionstilbud

Motion halvandet – det er et lukket hold, hvor det skal være teknisk og socialt – et træningsfælleskab.  Anders Bisholt laver reklame J

Tak til Jesper Fjordside for 2 år som formand

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Årsberetning fra Motion2 ved Kim Jensen


De der har kørt med Motion 2 holdet ved det ikke går så stærkt og at vi samler op - ganske ofte. Faktisk startede vi sæsonen med at sætte farten lidt ned og det betød at de hurtigste kørte med Motion 1 i stedet. 
Fremmødet har gennem sæsonen været svingende, fra ganske få til en enkelt gang, hvor vi måtte opdele os i to hold á 12-14 ryttere.
Vi har mest kørt sporret rundt, og har enkelte gange kørt fx ”stenbakkken” ved lerpotten et antal gange.
Der er altid plads til at tage nye med rundt. Vi har fået en håndfuld mails fra nye som gerne vil køre med og jeg håber vi har fået taget godt mod dem.
Vi har et par gange lavet lidt teknik træning, men kunne vist alle have gavn af lidt mere. Selv har jeg ikke været så stabil efter sommerferien pga arbejde og styrt.
Jeg vil gerne fortsat være tovholder i den kommende sæson, men synes det kunne være sjovere hvis vi var en håndfuld der kunne hjælpes ad og planlægge aktiviteter, der kan være lidt sjov afveksling fra ”sporet rundt”. Min egen målsætning er at få motion, natur, sjov og kammeratskab


Venlig hilsen

Kim Jensen

 

Årsberetning fra Festudvalget 2016

Festudvalget arbejder for at det skal være sjovt at være en del af Aarhus MTB og dermed styrke klubånden.

En af de ting der gør, at det er fedt at være medlem af en klub, fremfor at køre i skoven med sig selv, er netop at der er en god klubånd. Dette kan også være med til at fastholde medlemmer. I en klub som vores, med mange forskellige aktiviteter, er det også vigtigt at forsøge at skabe et bånd på tværs af holdene for at styrke denne klubånd.

I det forgangne år har vi afholdt 3 fester. Til julefrokosten satte vi ny rekord med hele 54 tilmeldte medlemmer. Det var en festlig aften med både musik quiz og pakkeleg - vi kan konkluderer, at vi har en klub af folk med vindermentalitet!

I foråret afholdt vi en opstartsfest med fin tilslutning, i alt var vi 30 glade Aarhus MTB´ere.

Vores mål med den sidste fest var, at vi gerne ville ramme en lidt bredere skare af Aarhus MTB´ere, her tænker vi bla også på børnene. Vi afholdt derfor et Sankt Hans event, med cykel ringridning og grillhygge. Vi havde desværre ikke det store held med at tiltrække børnene, men i alt 23 voksne havde en hyggeligt eftermiddag/aften, hvor heksen blev brændt ned på trods af skybrud og meget falsk sang. Det skal lige nævnes at årets ringrider dronning blev Solvej Jespersen og Ronni Søndergaard vandt for bedste udsmykning af cyklen.

Herudover, så formåede vi at samle næsten 50 glade Aarhus MTB´ere til 12 timers løbet i Silkeborg. Vi fik lavet en god lejr, med perfekt udsigt, masser af kage og en lille forfriskning efter løbet.

Det sidste initiativ festudvalget har stået for er kost og ernærings oplægget her i oktober. Vi arbejder på at lave 1-2 lignende oplæg hen over vinteren. Vi håber, at disse oplæg kan være med til at samle klubbens medlemmer på tværs af holdene her hen over vinteren, og sørge for at vi ikke glemmer hinanden helt her i den mørke tid.

Festudvalget har det sidste år bestået af Helle Holm, Maja Lindvig Olsen, Else Marie Andersen, Tina Nissen og Britt Christensen. Skulle der være andre der har lyst til at give en hånd med er de meget velkomne. 

Arrangementer

13okt
MTB Camp for B&U - Rold Skov
lørdag kl.09:00 - søndag kl. 15:00
22nov
Generalforsamling
torsdag kl.19:00 - 22:00
25nov
Juleknas og klubkåringer
søndag kl.10:00 - 14:30
01dec
Julefrokost
lørdag kl.18:00 - 23:55
Gå til toppen